AVG

Privacyreglement Ergotherapie Ilysi. Uw persoonsgegevens en uw privacy in mijn praktijk.

Algemeen
De AVG is per 25 mei 2018 de nieuwe wet ter bescherming vanprivacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, diemet persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie degegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifiekeregels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder anderevermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ditprivacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichtendie gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Ergotherapie Ilysi

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van uverwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelenen nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk
Ergotherapie Ilysi is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • Voor ergotherapeutische zorgverlening
  • declaratie naar zorgverzekeraars

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener,maar ook via een folder of via onze website.Alle medewerkers binnen Ergotherapie Ilysi hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is,bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.Uw rechten als betrokkene U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voorzover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering vangegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medischegegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewarenvan de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevensop grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (vanmedische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerkingvan uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een schriftelijke aanvraag kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijkgemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Ergotherapie Ilysi hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld i​ndat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe ergotherapeut kiest, is het belangrijk da tuw nieuwe ergotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw huidige ergotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe ergotherapeut.De huidige  ergotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u hierom hebt gevraagd. Uw dossier wordt dan door uw ergotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe ergotherapeut worden overgedragen. Beide ergotherapeut moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.